Så här jobbar vi på förskolan

Foto: Claudia Fried

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik.

I vårt arbete vill vi ge barnen möjlighet till de hundra språken, där återbruk används som en kreativ kraft när barnen bygger, skapar och har möjlighet att använda sin fantasi. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö.

Vi strävar efter att varje barn och vårdnadshavare genom vårt arbetssätt ska känna att de är delaktiga i verksamheten genom synliggjorda läroprocesser och uppmuntrade att delta och påverka verksamhetens utveckling genom tydliga kommunikation/unikum.

Vi har ett projekterande arbetssätt där barnen får uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn och vuxna. Pedagogerna har ett nyfiket och öppet förhållningssätt till barn, material och miljö. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens hypoteser och göranden vilket leder vidare till pedagogiska erbjudanden som utmanar barnens läroprocesser.

Barnens perspektiv och rättigheter är utgångspunkten för oss i alla sammanhang och genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självkänslan och självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2018